183

     โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษามุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ “โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) “ นี่คืออีก 1 โครงการ ที่ทางโรงเรียนของเราได้เข้าร่วมทุกๆปี โดยทางโรงเรียนได้ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้เข้าร่วมในการประเมิน นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะการแก้โจทย์ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในรูปแบบสะเต็มศึกษา
ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนของเราหลายคนได้รับใบประกาศรับรองความเลิศ (Certificate of Excellence) โดยสอบได้คะแนน
เกณฑ์ที่กำหนดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Education Development and Evaluation Test round of 2019
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเราด้วยนะครับ