Get Adobe Flash player

             ภาระงานของโรงเรียน

            โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาได้ดำเนินการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนเพื่อให้บรรลุจุดหมายตามหลักสูตร  ดังนี้

จุดมุ่งหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2546

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย มุ่งเน้นผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน  และได้รับการอบรมให้มีพื้นฐานเบื้องต้น  เพื่อหล่อหลอมให้เกิดพัฒนาการและความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนอบรมเพื่อให้เกิดอุปนิสัยที่ดีงาม และสามารถช่วยตัวเองได้ จึงกำหนดเป็นจุดหมาย เพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังนี้

 1. ร่างกายเจริญเติบโตตามวัย และมีสุขนิสัยที่ดี
 2. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรง ใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและประสานสัมพันธ์กัน
 3. มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
 5. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย
 6. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
 7. รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และความเป็นไทย
 8. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 9. ใช้ภาษาสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
 10. มีความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
 11. มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
 12. มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้

จุดมุ่งหมายหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551

             หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข  
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

          1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

           2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต

           3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย

           4.  มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ   ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

           5. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข   

 โครงสร้างการบริหารจัดการ

            โรงเรียนได้จัดรูปแบบและโครงสร้างการบริหารเป็น 5 กลุ่มงาน คือกลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานกิจกรรมและกลุ่มงานจิตตาภิบาล

1. กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

                        งานวิชาการถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารงานโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และได้รับการพัฒนา เต็มตามศักยภาพจนสามารถพัฒนาชีวิตอย่างมีคุณค่าครบทุกด้าน ตามแนวหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นฝ่ายวิชาการจึงมุ่งพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งระเบียบวิธีการวัดและประเมินผล ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่มีการประสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างการเรียนการสอน การทำวิจัยในชั้นเรียน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นสากลและความเป็นผู้นำวิชาการรวมทั้งมีทักษะที่จำเป็นในการดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

                        มุ่งพัฒนางานด้านสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ วัสดุ-ครุภัณฑ์ และสื่อการเรียนการสอน ให้เพียงพอ พร้อมใช้ และเกิดประโยชน์สูงสุด และมุ่งส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีคุณภาพตรงตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กำหนด

2. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

                        มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความขยัน ทุ่มเท และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตวิญญาณความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพ

3. กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

                        มุ่งพัฒนางานเกี่ยวกับงานบริหารงบประมาณ กำหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลงานประสานงานกับฝ่ายต่างๆในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับงานการเงิน-การบัญชี พัสดุและสินทรัพย์ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

4.  กลุ่มงานบริหารทั่วไป

            มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่ดีรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีระเบียบวินัยในตนเอง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รักขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมความเป็นไทย มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีภาวะผู้นำ มีความเสียสละ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคม รวมทั้งมีทักษะในการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

5. กลุ่มงานจิตตาภิบาล

            มุ่งส่งเสริมฟื้นฟูชีวิตศาสนิกชนที่ดีของนักเรียน และจัดกิจกรรมปลูกฝังด้านจิตใจให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความรัก ความเมตตา ความซื่อตรง มีจิตอาสา เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น พร้อมทั้งคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปฏิทินโรงเรียน

สิงหาคม 2560/AUGUST 2017

11ส.ค.60-จัดงานวันแม่แห่งชาติ 

12ส.ค.60-วันแม่แห่งชาติ 

14ส.ค.60-หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนม

พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

30-31ส.ค.60-กีฬาสี

 

---------------------------------------------

 

กันยายน 2560/SEPTEMBER 2017

4-8ก.ย.60-สอบวัดผลความสามารถทางดนตรี 1/2560

5-7ก.ย.60-ตรวจฟันอนุบาล

11-15ก.ย.60-ระดับอนุบาลสอบภาคภาษาไทย ปลายภาคเรียนที่ 1/2560

18-22ก.ย.60-ระดับอนุบาลสอบภาคภาษาอังกฤษ ปลายภาคเรียนที่ 1/2560

21ก.ย.60-กิจกรรมวันสันติภาพโลก Peace Day

26ก.ย.60-นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาที่โรงโอ่ง

27-28ก.ย.60-ระดับประถม/มัธยม สอบภาคภาษาอังกฤษ ปลายภาคเรียนที่ 1/2560

29ก.ย.60-ระดับประถม/มัธยม สอบภาคภาษาไทย ปลายภาคเรียนที่ 1/2560

 calendar

WEB LINK

นักเรียน ม.6 ที่สอบได้
การประเมินคุณภาพ
ASEAN
หนังสือน่าอ่าน
firstbrain
คลังข้อสอบ
สาระน่ารู้

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

สสวท

SFbBox by website

สถิติการเยี่ยมชม

01963783
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2521
2822
12387
1908612
60710
119740
1963783
Your IP: 54.80.132.10
Server Time: 2017-10-18 10:56:47