กลยุทธ์ของโรงเรียน

กลยุทธ์การศึกษาระดับปฐมวัย

          1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

          2. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

          3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

กลยุทธ์การศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

          1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  

          2. พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

          3. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ