179

????????ตามคำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1 / 4232 ว่าด้วยแนวปฏิบัติช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ และกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามคำสั่ง และเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรในโรงเรียน จึงขอความร่วมมือผู้ปกครอง นักเรียน ติดตามข่าวสาร และข่าวประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน ผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค และเว็บไซต์