2564 3

     วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นวันแรกของการเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2564 ซึ่งในภาคการเรียนนี้ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาได้มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนเป็น 2 ระบบคือ Onsite(ปกติ) สำหรับนักเรียนที่มีความพร้อมที่จะมาเรียนที่โรงเรียนในห้องเรียนปกติ และอีกระบบคือ Online (ผ่าน ZoomMeetings) สำหรับนักเรัยนที่มีความประสงค์จะเรียนที่บ้าน โดยนักเรียนที่เรียนทั้ง 2 ระบบในห้องเรียนนั้น ๆ จะได้เรียนเนื้อหาเดียวกันในเวลาเดียวกัน (real time) ซึ่งวันนี้มีนักเรียนมาเรียนแบบ Onsite จำนวนทั้งสิ้น 325 คน  และในช่วงเวลา 13.00 - 14.30น.ของวันนี้ มีเจ้าหน้าที่ศึกษานิเทศจำนวน 2 ท่าน คือ ศน.ศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผล ศน.นิรุทธิ์ อุทาทิพย์ซึ่งเป็นตัวแทนจากศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีได้เข้ามาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพร้อมให้คำแนะนำ  ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนและมอบความไว้วางใจ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาให้ช่วยดูแลและจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานของทุกท่านด้วยดีเสมอมา