167

"เมื่อไม่ได้พัฒนาที่จิตใจ จะพัฒนาด้านใด ๆ ก็ไร้ผล การศึกษาจึงต้องเริ่มที่ใจคน เพื่อเกิดผลพัฒนาที่ถาวร"
ภาพกิจกรรมการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกาา ร.ร.ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา วันที่ 10.11 ก.ค.2562  จัดโดยชมรมกล้าคุณธรรม อบรมโดยพระอาจารย์สุรชัย สุรปัญโญ พระอาจารย์สถาพร อธิปญฺโญ อาจารย์อัฐวิชณ์ สามัญจิตต์