171

    โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา นอกจากด้านวิชาการแล้ว ยังส่งเสริมนักเรียนด้านดนตรี ศิลปะ ให้นักเรียนเกิดสุนทรียศาสตร์ในตัวตน โดยมีกิจกรรมที่ส่งเสริมต่างๆ เช่น

✅ส่งเสริมการแข่งขันวาดภาพในโครงการต่างๆ โดยน้องณเดช วิวัฒน์สกุลไทย ป.3/1 ได้รับคัดเลือกภาพวาดเข้าจัดนิทรรศการ ในโครงการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ ไทย - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2562

✅ส่งเสริมทักษะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เรามีโรงปั้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ และลงมือปฎิบัติ

✅ทัศนศึกษา ศึกษาและชมผลงานจริงของท่านอาจารย์ รศ.ดร.สุวัฒน์ แสนขัติยรัตน์ ณ เรือนศิลป์แสนขัติยรัตน์