173

     การไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ที่"ศูนย์การเรียนรู้ การเลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ของน้องๆอนุบาล 3 ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการศึกษาอาชีพชุมชนใกล้เคียงที่น่าสนใจอีกหนึ่งอาชีพที่ทำรายได้เข้ามาสู่ชุมชน และเป็นการฝึกให้เด็กๆรู้จักการปรับตัวในการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น ทางโรงเรียนขอขอบคุณ "ศูนย์การเรียนรู้ การเลี้ยงโคนม สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี"มากค่ะที่ให้การตอนรับคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี