181

     21 กันยายน 2563 ทางโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาได้จัดกิจกรรมวันสันติภาพขึ้น เพื่อให้นักเรียนทุกคนเห็นถึงความสำคัญและร่วมมือกันที่จะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นรอบๆตัวของตนเอง ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัว สังคม ประเทศชาติและโลก เพราะที่ใดมีสันติภาพ ที่นั้นก็จะเต็มไปด้วยความสุข และเนื่องจากสถานะการโลกตอนนี้ ที่เราต้องเจอกับโรค COVID 13 เราจะต้องร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน เพื่อให้เราฝ่าวิกฤตที่เลวร้ายนี้ไปด้วยกัน