172

     ขอบคุณทีมงาน  ศูนย์วิชาการฯ ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (นิเทศ) ภาคเรียน 1/2562 เพื่อร่วมพัฒนางานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน ระบบสารสนเทศ การสังเกตการสอน (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในระดับขั้นพื้นฐาน การจัดการเรียนรู้ปฐมวัย ในช่วงเช้าและในช่วงบ่าย เป็นการทำ PLC (Professional Learning Communication) หรือ (Community of Practice) หรือหมายถึงการรวมตัวกันทำงาน ไปพัฒนาทักษะและการเรียนรู้เพื่อปฎิบัติหน้าที่ครูเพื่อศิษย์ในโรงเรียน ในกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปฐมวัย การเก็บศึกษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ เมื่อวันอังคารที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562