174

    โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ได้รับเชิญจากสำนักงานศึกษา​ธิการ​จังหวัดราชบุรี​ให้เข้าร่วมจัดบูธที่สอดคล้องกับการพัฒนา​การเรียนการสอนตามโครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0 โดย​ในครั้งนี้​ ดร.​สกุณา​ น้อย​มณี​ว​รรณ์​ ผู้อำนวยการ​โรงเรียน​ดรุณ​า​ราชบุรี​วิเทศ​ศึกษา​ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนสังกัดการศึกษา​เอกชนจังหวัดราชบุรี​เข้าร่วมเสาวนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) ด้านแนวคิดการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ​เมื่อ วันที่ 24 กันยายน 2562 ณ โรงแรม ณ เวลา​ จังหวัด​ราชบุรี​