Get Adobe Flash player

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

ปรัชญาของโรงเรียน

“คุณธรรม        นำวิชา             พัฒนาสุข”

คุณธรรม     หมายถึง คุณธรรมตามหลักพระคริสตธรรม และตามหลักสากล ซึ่งต้องนำหน้าวิชาการและเป็นตัวกำหนดทิศทางของการใช้ความรู้ มุ่งทำให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีศีลธรรมประจำใจ อีกทั้งสามารถลำดับค่านิยมได้อย่างถูกต้อง

นำวิชา  หมายถึง การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม โดยจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอยู่ในระดับชั้นนำหรือเป็นเลิศในด้านวิชาการ ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และทักษะกระบวนการต่างๆ มีความสามารถในการจัดการทั้งในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ หน้าที่การงานและความสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มบุคคล

พัฒนาสุข     หมายถึง  ความสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาอบรมไปพัฒนาชีวิตทั้งร่างกาย และจิตใจในการดำเนินชีวิต ปฏิบัติหน้าที่การงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

วิสัยทัศน์

โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา จัดการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามหลักปรัชญาการศึกษาคาทอลิก มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับสภาพการณ์ สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความเป็นไทย และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Darunaratchanaburi Witaedsuksa School manages learning by emphasizing student-based management so that students become committed to morality, virtues and as a whole human being according to the philosophy of Catholic Education; with full skills and capacity to raise one’s potential on the present day situations with international standard, develop English communication skills and use of appropriate technology. Students will be aware of the Thai’s identity and live their lives happily in the society

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้บุคลากรและผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมและอัตลักษณ์ของโรงเรียน
 2. ส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีสุนทรียภาพด้านดนตรี ศิลปะ และส่งเสริมด้านกีฬา
 4. พัฒนาครู บุคลากร ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู
 5. พัฒนาระบบการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน สนับสนุนเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
 6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา

เป้าหมายสถานศึกษา

 1. ผู้เรียนประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม และปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ
 2. ผู้เรียน มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
 3. ผู้เรียน มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
 4. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
 5. ผู้เรียนเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณีวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
 6. ผู้เรียน มีทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
 7. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 8. ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 9. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการ และแผนพัฒนาโรงเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีเอกภาพ เป็นระบบครบวงจร
 10. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะกับผู้เรียนและท้องถิ่น ตามการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการต่าง ๆ โดยสอดคล้องกับการศึกษาของชาติและการศึกษาของสังฆมณฑลราชบุรี
 11. พัฒนาโรงเรียนให้มีอาคารสถานที่และห้องประกอบการ มีการใช้สื่อ นวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 12. จำนวนตัวบ่งชี้/มาตรฐานการศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในเพิ่มขึ้น
 13. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

ปฏิทินโรงเรียน

พฤศจิกายน2560/NOVEMBER 2017

3พ.ย.60-วันลอยกระทง/จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทง

8พ.ย.60-เจ้าหน้าที่ตำรวจอบรมให้ความรู้นักเรียน อ.1- อ.3 

9พ.ย.60-กิจกรรมโครงการธารน้ำใจ

9-10พ.ย.60-เข้าค่ายลูกเสือ ป.5 – ม.3 Scout camp (Gr.5-9)

14พ.ย.60-ทัศนศึกษาวัดขนอนหนังใหญ่ อนุบาล 3

21พ.ย.60-English Day Kindergarten,Gr.1-4

22-24พ.ย.60-English camp Gr.5-12

25พ.ย.60-วันมหาธีรราชเจ้า

27-28 พ.ย.60-แข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 

---------------------------------------------

ธันวาคม 2560 / DECEMBER 2017

4ธ.ค.60-กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

5ธ.ค.60-วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9

6-8ธ.ค.60-Smart Kids อนุบาล

10ธ.ค.60-วันรัฐธรรมนูญ

11ธ.ค.60-หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

16ธ.ค.60-ชุมนุมครูคำสอน

19-20ธ.ค.60-สอบภาคภาษาอังกฤษ กลางภาคเรียนที่ 2/2560

21ธ.ค.60-จัดกิจกรรมคริสต์มาสภายในโรงเรียน

22ธ.ค.60-2 ม.ค.61-หยุดเรียน Christmas and New Year Break

calendar

WEB LINK

นักเรียน ม.6 ที่สอบได้
การประเมินคุณภาพ
ASEAN
หนังสือน่าอ่าน
firstbrain
คลังข้อสอบ
สาระน่ารู้

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

สสวท

SFbBox by website

สถิติการเยี่ยมชม

02170827
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2468
4813
13223
2114577
46399
107469
2170827
Your IP: 54.227.126.69
Server Time: 2017-12-13 16:35:28