Get Adobe Flash player

ปรัชญาของโรงเรียน

 คุณธรรม  นำวิชา  พัฒนาสุข

                คุณธรรม หมายถึง คุณธรรมตามหลักพระคริสตธรรม และตามหลักสากล ซึ่งต้องนำหน้าวิชาการและเป็นตัวกำหนดทิศทางของการใช้ความรู้ มุ่งทำให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีศีลธรรมประจำใจ อีกทั้งสามารถลำดับค่านิยมได้อย่างถูกต้อง

                นำวิชา หมายถึง การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม โดยจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอยู่ในระดับชั้นนำหรือเป็นเลิศในด้านวิชาการ ให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ และทักษะกระบวนการต่างๆ มีความสามารถในการจัดการทั้งในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ หน้าที่การงานและความสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มบุคคล

                พัฒนาสุข หมายถึง  ความสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาอบรมไปพัฒนาชีวิตทั้งร่างกาย และจิตใจในการดำเนินชีวิต ปฏิบัติหน้าที่การงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 

วิสัยทัศน์

             จัดการศึกษาตามหลักปรัชญาการศึกษาคาทอลิก พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ สื่อสารภาษาสากล ใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรมสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

 

พันธกิจ

             1. ส่งเสริมกิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตอาสาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักความเป็นประชาธิปไตย

             2. ส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศรวมถึงการจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้

             3. ส่งเสริมผู้เรียนด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสร้างสรรค์นวัตกรรม

             4. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาเป็นระบบอย่างมีคุณภาพ

        5. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นประชาธิปไตยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

เป้าหมายสถานศึกษา

          1. ผู้เรียนประพฤติตนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม

          2. ผู้เรียนเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณีวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น

          3. ผู้เรียน มีทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สามารถสื่อสาร และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

          4. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

          5. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

          6. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

          7. โรงเรียนมีการจัดระบบสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

          8. โรงเรียนมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่เด่นชัด

          9. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา

          10. ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและมีจัดการเรียนการสอนโดย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

          11. ครูพัฒนาตนเอง ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรมและรักความเป็นประชาธิปไตย

ปฏิทินโรงเรียน

กุมภาพันธ์ 2566 /FEBRUARY 2023                    

6-7 ก.พ.66 ติว Toeic

8 ก.พ.66 TOEIC Test ม.3-ม.6

10-13 ก.พ.66 ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 (อังกฤษ)

11 ก.พ.66 สอบ O NET ม.6

12 ก.พ.66 สอบ O-NET ม.3

13-17 ก.พ.66 อนุบาล สอบปลายภาคเรียนที่ 2 (ไทย)

15-17 ก.พ.66 ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2

20-24 ก.พ.66 อนุบาล สอบปลายภาคเรียนที่ 2 (อังกฤษ)

23-24 ก.พ.66 ประถม-มัธยม สอบปลายภาคเรียนที่ 2 (อังกฤษ)

28 ก.พ.66 สิ้นสุดการเรียนพิเศษ หลังเลิกเรียน

28 ก.พ.66 มัธยม สอบปลายภาคเรียนที่ 2 (ไทย)

 

มีนาคม 2566 /MARCH 2023
1-3 มี.ค.66
ประถม-มัธยม สอบภาคภาษาไทย ปลายภาคเรียนที่ 2/2565
3 มี.ค.66 บัณฑิตน้อย อ.3
ปัจฉิม ม.6
ปิดภาคเรียนที่ 2/2565


 

calendar

WEB LINK

ม.6 สอบติด
qa
ASEAN
หนังสือน่าอ่าน
firstbrain
คลังข้อสอบ
สาระน่ารู้

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

สสวท

SFbBox by website

สถิติการเยี่ยมชม

04785905
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
82
475
557
47032
24499
4785905
Your IP: 3.239.117.1
Server Time: 2023-03-27 06:12:18