Get Adobe Flash player

ประวัติโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

                         โรงเรียดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษามีประวัติความเป็นมาสืบเนื่องจากโรงเรียนดรุณาราชบุรี ประวัติโรงเรียนแบ่งตามสถานภาพ  สถานที่ และชื่อสถานศึกษา ได้แก่ ช่วงแรก ส่วนหนึ่งของโรงเรียนดรุณาราชบุรี ช่วงสอง โรงเรียนดรุณาราชบุรีแผนกสองภาษา และ ช่วงสาม โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา โดยมีประวัติ ดังนี้

ช่วงแรก ส่วนหนึ่งของโรงเรียนดรุณาราชบุรี

          ช่วงแรกโรงเรียนเป็นแผนกหนึ่งของโรงเรียนดรุณาราชบุรีเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 และจัดการศึกษาในลักษณะนี้จนถึงปีการศึกษา 2545 ดังนี้

 

ปีการศึกษา 2539

          จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมโครงการการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  สังฆมณฑลราชบุรีโดยบาทหลวงวีรพันธ์ แก้วมังกร อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี ดำเนินการ ขออนุญาตให้โรงเรียนดรุณาราชบุรีเข้าร่วมโครงการใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

         โดยใช้อาคาร 6  เป็นสถานที่จัดการศึกษา ตั้งอยู่ภายในรั้วโรงเรียนดรุณาราชบุรี  ที่ตั้งเลขที่ 80 ถนนคฑาธร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

 

 2539

ปีการศึกษา 2540

          โรงเรียนดรุณาราชบุรีรับอนุญาตให้เปิดโครงการใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  หรือ “การสอนสองภาษา  (Bilingual Programme)”   ตามใบอนุญาตเลขที่ รบ 62/2540    ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2540    เรื่อง ขออนุญาตโครงการใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  ซึ่งเป็นโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในจังหวัดราชบุรี  เปิดรับนักเรียนเข้าโครงการเริ่มแรกในระดับชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีนักเรียนจำนวน 77 คน ครูชาวไทย 6 คน ครูชาวต่างชาติ 3 คน 

โรงเรียนได้ส่งคุณครูไทยทั้ง 6 คน เข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษ ที่ Milner International College of English, Perth, Australia เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษให้กับครูไทยเพื่อใช้ในการสื่อสารกับครูต่างชาติ

2540

 

 ปีการศึกษา 2541

บาทหลวง ดร.ไพยง  มนิราช เป็นอธิการโรงเรียน บาทหลวงกันตภณ(อนุชา)  ดำรงศักดิ์  เป็นผู้จัดการและครูใหญ่  โรงเรียนขยายการรับนักเรียนจากชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยโรงเรียนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและสร้างห้องคอมพิวเตอร์สำหรับทุกระดับชั้นได้เรียนอย่างพอเพียง

 

ปีการศึกษา 2542

บาทหลวง ดร.ไพยง  มนิราช  เป็นอธิการโรงเรียน บาทหลวงนพดล  ฉัตรบรรยงค์  รับตำแหน่งผู้จัดการและครูใหญ่ โรงเรียนขยายการรับนักเรียนจากชั้นอนุบาล 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ผู้บริหารและคณะครูเห็นความสำคัญของการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง จึงจัดให้มีโครงการ Educational Trip

 

ปีการศึกษา 2543

บาทหลวงปัญญา   กฤษเจริญ เป็นอธิการโรงเรียน (ต่อมาได้รับการอภิเษกเป็นพระสังฆราช ยอห์น  บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ) บาทหลวงเสนอ ดำเนินสะดวก  เป็นผู้จัดการและครูใหญ่  โรงเรียนใช้ระบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเพื่อกระจายอำนาจไปยังหัวหน้าฝ่ายต่าง ๆ และได้เริ่มโครงการทัศนศึกษาภาคฤดูร้อน ที่ต่างประเทศสำหรับนักเรียน และส่งครูไทยไปศึกษาด้านภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศด้วย  นอกจากนั้นผู้บริหารได้อนุมัติงบประมาณสำหรับจัดซื้ออุปกรณ์และจัดสร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับปีการศึกษา 2544

 

ปีการศึกษา 2544

บาทหลวงดำรัส  ลิมาลัย  เป็นอธิการโรงเรียน  บาทหลวงจำเนียร  จิตเสรีวงศ์  เป็นครูใหญ่  และบาทหลวงมงคล   จันทรสุขสันต์  เป็นผู้จัดการ  ในปีการศึกษานี้โรงเรียนเริ่มจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้ทันต่อการใช้ในปีการศึกษา 2545 และโครงการธารน้ำใจ ซึ่งเป็นโครงจริยธรรมที่ต่อเนื่องและเด่นของโรงเรียนเริ่มในปีนี้  ด้วยความคิดริเริ่มของคณะครูและนักเรียนที่ต้องการแบ่งปันสิ่งที่ตนมีให้กับเพื่อนๆ น้องๆ ที่ด้อยโอกาสกว่า ทั้งด้านวิชาความรู้และทุนทรัพย์  ด้วยการไปช่วยโรงเรียนในโครงการ โดยจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมสร้างสรรค์  เลี้ยงอาหาร และแบ่งปันทุนทรัพย์ สำหรับการดำเนินงานของโรงเรียนต่อไป โรงเรียนได้สร้างห้องธุรการที่บริเวณทางขึ้นชั้นหนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่อกับทางโรงเรียน  และเนื่องจากการเรียนรู้ส่วนหนึ่งนั้นมาจากประสบการณ์ตรง   โรงเรียนจึงได้สร้างห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย  สวยงามและพร้อมด้วยอุปกรณ์ การทดลองที่เอื้อต่อการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังได้สร้างห้องสมุดภาษาอังกฤษให้นักเรียนได้ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง      

                                                                                                                                     

ปีการศึกษา 2545

บาทหลวงดำรัส  ลิมาลัย  เป็นอธิการโรงเรียน  บาทหลวงจำเนียร  จิตเสรีวงศ์  เป็นครูใหญ่ บาทหลวงวิโรจน์  เสียงไพเราะ รับตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนได้เชิญซิสเตอร์คณะคาเมลไลท์มิสชันนารีจากประเทศฟิลิปปินส์มาเป็นผู้ร่วมงาน โดยรับผิดชอบด้านบุคลากรชาวต่างประเทศและงานการเรียนการสอนภาคภาษาอังกฤษ ทำให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วงสอง โรงเรียนดรุณาราชบุรีแผนกสองภาษา

เนื่องจากการขยายจำนวนชั้นเรียนและจำนวนนักเรียนของแผนกสองภาษาโรงเรียนดรุณาราชบุรีเพิ่มจำนวนมากขึ้น พร้อมกับจำนวนครูชาวไทย ครูชาวต่างประเทศ บุคลากร และการบริหารจัดการศึกษาตามระบบการศึกษามีภาระงานมากขึ้น เพื่อให้การบริหารคล่องตัว  และเป็นสัดส่วนตามลักษณะประเภทของการจัดการศึกษา จึงได้ขอนุญาตแยกออกจากโรงเรียนดรุณาราชบุรี เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนในสังกัดกรรมาธิการฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี โดยบาทหลวงจำเนียร  จิตเสรีวงศ์  ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและครูใหญ่โรงเรียนดรุณาราชบุรี  ได้ขออนุญาตทางราชการ   เพื่อย้ายนักเรียนแผนกสองภาษาไปอยู่โรงเรียนดรุณาราชบุรีแผนกประถม  และย้ายนักเรียนที่อยู่โรงเรียนดรุณาราชบุรีแผนกประถมมาอยู่ที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี ตามใบอนุญาตเลขที่ รบ 48/2546  ลงวันที่  16 พฤษภาคม 2546 เรื่อง ขอย้ายและรับโอนนักเรียน  เนื่องจากรับโอนโครงการใช้สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ (1) ย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 31 คน  ไปเรียนที่โรงเรียนดรุณาราชบุรี (2) รับโอนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 256 คน  มาเรียนที่โรงเรียนดรุณาราชบุรีแผนกประถม

โรงเรียนดรุณาราชบุรีแผนกประถมขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากเดิม “โรงเรียนดรุณาราชบุรีแผนกประถม”เป็น “โรงเรียนดรุณาราชบุรีแผนกสองภาษา” และใช้ชื่อภาษาอังกฤษเป็น Darunaratchaburi English Program School  ใช้ชื่อย่อ ด.ร.ส. และชื่อย่อภาษาอังกฤษ D.R.E.P. ตามใบอนุญาตเลขที่ รบ 46/2546        ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2546  ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ English School และบ่งบอกความหมายชัดเจน 

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546  เป็นต้นมาโรงเรียนดรุณาราชบุรีแผนกสองภาษา  แยกการบริหารต่างหากจากโรงเรียนดรุณาราชบุรี และยังคงใช้อาคาร โดยใช้อาคาร 6  เป็นสถานที่จัดการศึกษา ตั้งอยู่ภายในรั้วโรงเรียนดรุณาราชบุรี  จนถึงปีการศึกษา 2552 ดังนี้

 

ปีการศึกษา 2546

บาทหลวงมานะ กิจเต่ง เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ โรงเรียนดรุณาราชบุรีแผนกสองภาษา ใช้อาคาร 6  ตั้งอยู่ภายในรั้วโรงเรียนดรุณาราชบุรี ที่ตั้งเลขที่ 80 ถนนคฑาธร อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นสถานที่จัดการศึกษา ในระดับชั้นอนุบาล 3  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนจำนวน 256 คน ครูชาวไทย 19 คน     ครูชาวต่างชาติ 9 คน 

 

ปีการศึกษา 2547

บาทหลวงดำรัส ลิมาลัย เป็นอธิการโรงเรียน  บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต์  เป็นผู้จัดการและครูใหญ่   การพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนได้กระทำอย่างต่อเนื่อง โดยยึดแนวนโยบายของผู้บริหารชุดก่อน  ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้ใช้หลักสูตรของโรงเรียนครบทุกช่วงชั้น มีการนำดนตรีไทยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน โรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนและบ้าน จึงได้จัดโครงการภาษา อังกฤษสำหรับผู้ปกครองขึ้น    โดยจัดให้มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปกครอง  โดยครูต่างชาติเจ้าของภาษา ทุกเย็นวันจันทร์ อังคาร และพุธ  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และในปีนี้ผู้ปกครองสามารถติดตามความเคลื่อนไหว  ตลอดจนความเป็นไปของโรงเรียนได้จากสารโรงเรียนที่ออกเป็นประจำทุกสิ้นเดือน พร้อมกับ      ใบรายงานพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนที่รายงานโดยคุณครูประจำชั้นและคุณครูที่ปรึกษาชาวต่างชาติ ด้านอาคารสถานที่   ได้มีการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยและติดตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ตทุกห้องเรียน   ได้จัดการขยับขยายห้องสมุดจากชั้น 3   ลงมายังชั้น 1   ทำให้มีเนื้อที่การใช้สอยที่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน   พร้อมทั้งได้ทำการปรับปรุง  ตกแต่งห้อง และจัดหาหนังสือที่หลากหลายและทันกับยุคสมัยมาบริการนักเรียน   จัดทำห้อง Vision  Room  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุดไว้สำหรับให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางด้านการฟังภาษาอังกฤษ  พร้อมกันนี้ยังได้สร้างห้องประชุม  Sacred  Heart  of  Jesus  ซึ่งใช้เป็นที่ประชุมของโรงเรียนและใช้เป็นห้องเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปกครอง ทำการปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารเรียนให้สะอาดสวยงามถูกสุขลักษณะและปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยหน่วยประเมินประเภทสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดยผลการประเมินอยู่ในระดับดีทุกด้าน

 2547

ปีการศึกษา 2548

บาทหลวงดำรัส  ลิมาลัย เป็นอธิการโรงเรียน บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต์ เป็นผู้จัดการและครูใหญ่ โรงเรียนขอขยายชั้นเรียน เปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ปกครองและชุมชน  โรงเรียนได้จัดตั้งชมรมผู้ปกครอง  นักเรียน และชมรมศิษย์เก่า เพื่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินการของโรงเรียน และในปีเดียวกันนี้เองได้มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบทั้งของนักเรียน  ครูและพนักงาน  โดยใช้ผ้าลายสก๊อตสีน้ำเงินเขียวเป็นหลัก  โรงเรียนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความสามารถพิเศษของนักเรียน ด้วยการสร้างห้องดนตรีสากลขึ้น 2 ห้อง และจัดให้วิชาดนตรีสากลเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนเลือกเรียนดนตรีไทย หรือ Piano หรือ Guitar ได้ตามความสนใจ  สร้างห้อง  Pastoral  Care  สำหรับใช้ในการแนะแนวและให้คำปรึกษาแก่ครู และนักเรียน  สร้างห้องพยาบาลพร้อมเวชภัณฑ์ที่จำเป็นอย่างครบถ้วน และได้ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 KVA  เพื่อรองรับปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่มากขึ้นทุกวัน        จัดติดตั้งระบบอินเทอเน็ตที่เป็นของโรงเรียนเอง  เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างอนุสาวรีย์พระแม่มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล   (St.Mary of the  Immaculate  Conception)    ด้านหน้าอาคารเรียน  และระหว่างบันไดขึ้นชั้นสอง พร้อมกันนี้ได้ถวายโรงเรียนไว้ในความอุปถัมภ์ของพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล  โรงเรียนกำหนดแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนด้วยการขอรับการประเมิน   เพื่อรับรางวัลพระราชทานในระดับประถมศึกษา สถานศึกษาขนาดกลาง  และประสบผลสำเร็จในระดับประเทศ  ตามคำประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

 

ปีการศึกษา 2549

บาทหลวงมงคล  จันทรสุขสันต์   เป็นอธิการโรงเรียน ผู้จัดการและครูใหญ่  ซิสเตอร์ เซซีเลีย  สุวรรณี  เพชรพนมพร  และ ซิสเตอร์มอนิกา  แม็ดด๊อกซ์  คณะแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร   (THE CONGREGATION OF THE PRESENTATION SISTERS) จากประเทศออสเตรเลียมาร่วมงาน โรงเรียนได้เริ่มใช้หลักสูตร         คริสตจริยธรรม ซึ่งเป็นหลักสูตรของโรงเรียนร่วมกับหลักสูตรของโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี และจัดโครงสร้างการบริหารงานด้านงานอภิบาล (Pastoral Care)  ที่เป็นระบบและเอื้อต่อการติดตามดูแลนักเรียน พร้อมกันนี้ฝ่ายอภิบาลและนักเรียนได้อัญเชิญรูปพระแม่มารีย์องค์อุปถัมถ์ประดิษฐานทุกห้องเรียน    โรงเรียนให้ความสำคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทางด้านความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ   การจัดให้มีการอบรมสำหรับบุคลากรครูและจัดการเรียนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องตลอดปี การดำเนินการสอนของ   Sr. Monica Maddox จำนวนนักเรียนแผนกอนุบาลที่เพิ่มขึ้น จำเป็นต้องหาสถานที่สำหรับออกกำลังกายและ วิ่งเล่นที่เป็นสัดส่วน จึงได้สร้างสนามเด็กเล่นสำหรับอนุบาล ปรับปรุงชั้นล่างของอาคารเรียนพร้อมติดตั้งเครื่องเสียงสำหรับประกอบกิจกรรมต่าง ๆ  นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงเวทีสร้างสรรค์ด้วยการก่อสร้างฉากด้านหลังพร้อมทั้งหลังคาด้านหน้าและด้านข้าง  เพื่อใช้ในการจัดงานต่างๆ ของโรงเรียน   และยังเป็นเวทีให้นักเรียนได้ใช้ เพื่อแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ  และทักษะด้านต่างๆ   ทางด้านสื่อการเรียนการสอน    โรงเรียนได้ทำการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนใหม่ เพื่อให้สามารถรองรับกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและพอเพียงต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน    โรงเรียนมีเป้าหมายของการเป็นผู้นำทางด้านการศึกษา ด้วยการให้การอบรมศึกษานักเรียนให้เป็นผู้มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ  สูงส่งด้วยคุณธรรม  ดำเนินชีวิตและบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม  เพื่อชีวิตที่พอเพียงและมีความสุข  โรงเรียนได้ขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ในระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก และได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน    โดยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานจากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   ณ  ศาลาดุสิดาลัย  สวนจิตรลดา เมื่อวันที่      25 กรกฎาคม  พุทธศักราช 2550    

                                                                                                                          

ปีการศึกษา 2550

 บาทหลวงมงคล  จันทรสุขสันต์   เป็นอธิการโรงเรียน ผู้จัดการและครูใหญ่  ในปีการศึกษานี้นอกจากเน้นทางด้านภาษาอังกฤษอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของโรงเรียนแล้วยังเน้นในเรื่องของความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ด้วยการเสริมทักษะและความสามารถให้กับนักเรียนที่สนใจและนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ    พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้นโยบายนี้บรรลุเป้าหมายโรงเรียนได้สร้างอาคารเดี่ยว “Augustine W.K. Memorial” และมอบให้เป็นอนุสรณ์แด่ บาทหลวงวีรพันธ์  แก้วมังกร ในโอกาสครบรอบ 10 ของการก่อตั้งโรงเรียน โดยใช้ชื่อห้องว่า  “Student  Development  Center”  เพื่อเป็นศูนย์คณิตศาสตร์และพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ทางด้านอาคารสถานที่โรงเรียนได้ทาสีอาคารใหม่เพื่อให้เกิดความสะอาด สวยงาม และสร้างบรรยากาศเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ นอกจากนี้เพื่อทำให้ปรัชญาโรงเรียน “คุณธรรม นำวิชา พัฒนาสุข” เป็นรูปธรรมมากขึ้น โรงเรียนมีนโยบายและได้ดำเนินการสอดแทรกคุณธรรมลงในทุกรายวิชา  เพื่อให้คุณธรรมจะได้เป็นส่วนหนึ่งอันแยกออกมิได้จากชีวิตจริงของบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนดรุณาราชบุรีแผนกสองภาษา  ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับการประเมินโรงเรียนจริยธรรมจากหน่วยงานภายนอก  โดยคณะกรรมการประเมินภายนอกสังฆมณฑลราชบุรี     ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีทุกด้าน

 

ปีการศึกษา 2551

บาทหลวงมงคล  จันทรสุขสันต์   เป็นอธิการโรงเรียน ผู้จัดการและครูใหญ่  โรงเรียนมีนโยบายในการพัฒนาด้านคุณภาพนักเรียนและงานด้านวิชาการ ด้วยการตั้งเป้าหมายเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระให้สูงขึ้น 5% โรงเรียนได้เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์   จำนวน  30 เครื่อง  เพื่อรองรับโปรแกรมและการใช้งานที่มากขึ้น  นอกจากนี้มีการนำเครื่องดนตรีตะวันตกประเภทเครื่องสาย  เช่น Violin, Viola, Cello, Bass, etc. มาให้นักเรียนได้ฝึกหัด เพื่อให้นักเรียนมีสุนทรียภาพและทักษะทางด้านดนตรี พร้อมช่วยสร้างสมาธิในการเรียน   ส่วนทางด้านการบริหารจัดการ โรงเรียนได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่    โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงาน เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างที่กำหนดโดยคณะกรรมาธิการฝ่ายอบรมศึกษา   สังฆมณฑลราชบุรี และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ    ทางด้านอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อม โรงเรียนได้เปลี่ยนหลังคาบริเวณด้านหน้าสระน้ำใหม่ เพื่อให้นักเรียนใช้สำหรับพักผ่อนและทำกิจกรรมกลางแจ้ง พร้อมทั้งก่อสร้างผนังน้ำล้นและสวนน้ำตก  เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นักบุญเปาโล เนื่องในโอกาสที่ปี 2551       พระศาสนจักรคาทอลิกทั่วโลกได้ประกาศให้เป็นปีของนักบุญเปาโล  โรงเรียนได้ขอรับการประเมินเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอนุบาลสถานศึกษาขนาดเล็กและได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน

 

2551

ปีการศึกษา 2552

บาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ เป็นอธิการโรงเรียน  บาทหลวงชิตชนนท์ แสงประดับ เป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการ  ซิสเตอร์เซซีเลีย สุวรรณี  เพชรพนมพร  เป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานจิตตาภิบาล  โรงเรียนได้ใช้โครงสร้างการบริหารงานใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มงาน  (งานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป และงานจิตตาภิบาล) เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารที่กำหนดโดยคณะกรรมาธิการฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรีและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนได้จัดห้องผู้อำนวยการและห้องธุรการใหม่ เพื่อความสะดวกในการบริการงานต่างๆ ให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง

ช่วงสาม โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

          สังฆมณฑลราชบุรี โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ กำหนดนโยบายให้โรงเรียนเครือสารสาสน์ช่วยสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยให้นายยอห์น บอสโก พิบูลย์ ยงกมล ออกแบบและสร้างอาคารเรียน อาคารประกอบ โดยสังฆมณฑลราชบุรีกู้เงินจากธนาคารกรุงเทพฯ เพื่อการลงทุนสร้างอาคาร จัดสร้างอาคารเรียน 7 ชั้น  โรงพละศึกษา โรงอาหาร ห้องสุขา สระว่ายน้ำ สถานที่ประกอบอาหาร จัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียน เป็นต้น  โดยใช้ที่ดินของสังฆมณฑลเนื้อที่ 17 ไร่ 1 งาน 95 ตารางวา ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ซึ่งที่ดินผืนนี้จัดซื้อไว้ด้วยความยากลำบากของบาทหลวงเปาโลสุเมธ วัชรศักดิ์ไพศาล  เพื่อเป็นที่ระลึกถึงบุคคลที่มีส่วนในการก่อสร้างโรงเรียน และสานต่อการจัดการศึกษาจากโรงเรียนดรุณาราชบุรีและโรงเรียนดรุณาราชบุรีแผนกสองภาษา จึงจัดตั้งรูปนักบุญเปาโล และนักบุญยอห์น บอสโก โรงเรียนได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนดรุณาราชบุรีแผนกสองภาษา เป็น “โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา” ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ “Darunaratchaburi Witaed Suksa School” ชื่อย่อ “ด.ร.ศ.D.R.W.S.”

          เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553 โอกาสฉลองแม่พระรับสารจากอัครเทวดาคาเบรียล  บาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ  บาทหลวงชิตชนนท์ แสงประดับ และคณะครู บุคลากร ร่วมอัญเชิญรูปพระแม่มารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล (St.Mary of the Immaculate Conception) องค์อุปถัมภ์โรงเรียนดรุณาราชบุรีแผนกสองภาษา จากอนุสาวรีย์หน้าอาคาร 6 มาประดิษฐานที่โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา และจัดพิธีวจนพิธีกรรมขอพรจาก พระเจ้าและการฉลองภายในระหว่างผู้บริหาร ครู บุคลากร ถือเป็นการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของการจัดการศึกษา ณ สถานที่ใหม่ของโรงเรียน ตั้งอยู่ เลขที่ 253  หมู่ 10    ตำบล ดอนตะโก  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

2552

ปีการศึกษา 2553

บาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ เป็นอธิการโรงเรียน และมีบาทหลวงชิตชนนท์ แสงประดับ เป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการ โรงเรียนย้ายสถานที่ตั้งจากสถานที่ตั้งโรงเรียนภายในรั้วโรงเรียนดรุณาราชบุรี ตำบล ดอนตะโก  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  โรงเรียนสร้างอาคารประกอบการทางดนตรี  เพื่อให้นักเรียนทุกคนฝึกฝนและเรียนรู้จนเกิดทักษะทางดนตรีจนสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชิ้น จัดสร้างสนามเล่นและเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับนักเรียนอนุบาลและนักเรียนประถมต้น นอกโรงเรียนได้ขยายการจัดชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเริ่มรับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรับการสนับสนุนจากโรงเรียนเครือสารสาสน์ในระยะแรก

 

ปีการศึกษา 2554

บาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ เป็นอธิการโรงเรียน  บาทหลวงชิตชนนท์ แสงประดับ เป็นผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสกุณา น้อยมณีวรรณ์ รับตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการและหัวหน้างานฝ่ายต่างประเทศและวิชาการ

โรงเรียนดูแลการเตรียมนักเรียนเข้าสู่ระดับอุดมศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศเป็นไปตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ  การจัดทำคู่มือครูต่างชาติ สร้างประเมินผลการเรียนภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล   การเขียนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นภาอังกฤษ  มีการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ในปีนี้โรงเรียนได้ขยายชั้นปี จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                                                                                               

ปีการศึกษา 2555

พระสังฆราชยอห์น บอสโกปัญญา กฤษเจริญ  มอบหมายให้โรงเรียนในเครือสารสาสน์บริหารโรงเรียน โดยนายพิบูลย์ ยงค์กมล เป็นผู้รับใบอนุญาต ดร.สยมพร ทองเนื้อดี เป็นผู้จัดการและนางจันทิมา  รุ่งเรือง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ต่อมาโรงเรียนอยู่ภายใต้การดูแลของพระสังฆราชยอห์น บอสโกปัญญา กฤษเจริญ โดยมีการมอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์  มายอด เป็นผู้จัดการโรงเรียน   นางสาวพิสมัย วีรศิลป์ รองผู้อำนวยการศูนย์วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี บริหารงานวิชาการ  นายสมหวัง อ่องนาวา เป็นที่ปรึกษาโรงเรียน มีการพัฒนาอาคารสถานที่ ได้แก่ การสร้างหอประชุมยอห์น บอสโก 1 หลัง (ปรับปรุงจากโรงพละเดิม) และสร้างโรงพละ 1 หลัง การสร้างรั้วสูงตาข่ายเหล็กรอบสนามฟุตบอล

          เดือน มกราคม พ.ศ. 2556   พระสังฆราชยอห์น บอสโกปัญญา กฤษเจริญ   แต่งตั้ง บาทหลวง  ดำรัส  ลิมาลัย  เป็นจิตตาธิการโรงเรียน  บาทหลวงสุรินทร์ จารย์อุปการะ เป็นอธิการโรงเรียน  นางสาวสกุณา  น้อยมณีวรรณ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมมือสร้างความเชื่อมั่นต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน แก่ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน โรงเรียนจัดงาน Family Day โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชน แม้จะมีเวลาในการเตรียมงานไม่นาน งานดังกล่าวถือเป็นการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนที่เกี่ยวเนื่องกับโรงเรียน นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นแรกของโรงเรียนภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของคณะผู้บริหารโรงเรียนจนได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาตามความมุ่งหมาย

 

ปีการศึกษา 2556

บาทหลวงดำรัส ลิมาลัย เป็นจิตตาธิการโรงเรียน บาทหลวงสุรินทร์  จารย์อุปการะ  เป็นอธิการโรงเรียนและผู้จัดการ นางสาวสกุณา  น้อยมณีวรรณ์ เป็นผู้อำนวยการ จำนวนนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 795  คน ครูชาวไทย 81 คน ครูชาวต่างชาติ 17 คน

โรงเรียนจัดทำป้ายชื่อโรงเรียนขนาดใหญ่บนหลังคาโรงเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ติดป้ายและตั้งชื่ออาคารสำคัญ คือ หอประชุมเซนต์ยอห์นบอสโก “St. John Bosco Conference”, อาคารดนตรีเซนต์เซเซลีอา “St. Caecilia Music Building” , อาคารเปาโลสุเมธ “Paul Sumeth Building” มีการตั้งชื่อป้ายต่างๆ เป็นสองภาษา เช่น Swimming  Pool (สระว่ายน้ำ) Canteen   (โรงอาหาร) , ASEAN Learning Center  (ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน) การปลูกต้นไม้เพิ่มเติม โดยส่วนหนึ่งได้รับมาจากโรงเรียนดรุณาราชบุรี

โรงเรียนกำหนดเอกลักษณ์ของโรงเรียนเป็น “โรงเรียนแห่งการส่งเสริมศักยภาพทางภาษาอังกฤษ  (English  Promoting  Proficiency  School PEP School)” และโรงเรียนอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก.......  การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  (MOU)  กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ  โรงเรียนรับรางวัลเหรียญเงินโรงเรียนที่มีผลคะแนนรวม O-NET  ใน 5 วิชาหลักเกินร้อยละ 50 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    และรางวัลเหรียญทอแดงโรงเรียนที่มีผลคะแนนรวม O-NET  ใน 5 วิชาหลักเกินร้อยละ 50 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม โดยผลการประเมินระดับปฐมวัยอยู่ในระดับดีมาก และระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยู่ในระดับดี

School 2556

 

ปีการศึกษา 2557

บาทหลวงดำรัส ลิมาลัย เป็นจิตตาธิการโรงเรียน  บาทหลวง ดร. สุรินทร์ จารย์อุปการะ เป็นอธิการโรงเรียนและผู้จัดการ  และ ดร. สกุณา น้อยมณีวรรณ์ เป็นผู้อำนวยการ ปีการศึกษา  จำนวนนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 800 คน ครูชาวไทย 86 คน ครูชาวต่างชาติ 18 คน

โรงเรียนเปลี่ยนเครื่องหมายตราโรงเรียน เป็นรูปแบบใหม่ แต่สัญลักษณ์ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิม การเปลี่ยนเครื่องแบบนักเรียนชุดพละศึกษา เปลี่ยนจากเสื้อสีชมพู เป็นสีขาวปกสีแดงเลือดหมู  โรงเรียนจัดซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนใหม่ทั้งหมดมีจัดจ้างวิศวกรควบคุมดูแลการซ่อมแซม ได้แก่ การเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียน จัดทำฝ่าเพดาน และระบบไฟฟ้าโดยใช้งบประมาณของโรงเรียน

 

เครื่องหมายตราโรงเรียน รูปแบบใหม่

Logo school new

 

 

 

school uniform

 

โรงเรียนมีการสร้างส่วนของการทำกิจกรรมสำหรับอนุบาล ชื่อ C-Land  เพื่อให้เด็กทำกิจกรรมเล่นน้ำเล่นทราย  มีการนำตัวต่อลักษณะคล้ายเลโก้ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและพลังงานทดแทน ซึ่งได้รับความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครเหนือ โดยได้บรรจุเข้าไปในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– มัธยมศึกษาปีที่ 3 การวัดศักยภาพทางภาษาอังกฤษกับหน่วยงานภายนอกนั้น  ได้ร่วมมือกับ  Oxford Press  ทำการสอบวัดระดับตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล  (The Common European Framework of Reference for Language: CEFR) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1– 2 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 5 ส่วนมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใช้การสอบ TOEIC  การส่งเสริมความรู้ความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (TEDED)  ของ สสวท.  โดยนักเรียนที่เข้าร่วมการสอบเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นอกจากนั้น โรงเรียนได้รับรางวัล โรงเรียนที่มีผลคะแนนรวม O-NET  ใน 5 วิชาหลักเกินร้อยละ 50 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รางวัลเหรียญเงิน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 ได้รางวัลเหรียญทองแดง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปลายได้รับรางวัลชมเชย (ที่ 5 ระดับประเทศ)การแข่งแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9   โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดละครคุณธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษา  และชนะเลิศระดับชาติได้เหรียญทองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสอบเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาได้ครบทุกคน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

2557

 

ปีการศึกษา 2558

บาทหลวงดำรัส ลิมาลัย เป็นจิตตาธิการโรงเรียน  บาทหลวง ดร. สุรินทร์ จารย์อุปการะ เป็นอธิการโรงเรียนและผู้จัดการ  และ ดร. สกุณา น้อยมณีวรรณ์ เป็นผู้อำนวยการ จำนวนนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 846 คน ครูชาวไทย 87 คน ครูชาวต่างชาติ 19 คน

 และในปีนี้ นักเรียนของเรา คือ ด.ญ.ชโนชา ใหลตระกูล และ ด.ญ.ภูริชยา ภูสิทธิ์สกุล ที่มีผลการสอบ O-NET เเต็ม 100 คะแนน ในวิชาภาษาอังกฤษ และ ด.ช.พชร กิตติพงศธรชัย และ ด.ญ.พิชชาภา  วรรณวีระ ที่มีผลการสอบ O-NET เต็ม 100 คะแนน  ในวิชาคณิตศาสตร์ 

นักเรียนได้รับรางวัล

 ที่สำคัญในปีนี้ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาได้ผ่านการรับรองมาตรฐานเป็นครั้งที่ 2 เพื่อเข้ารับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รับรองมาตรฐานปี 2558-2560 ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

บ้านนักวิทยาศาสตร์

 

ปีการศึกษา 2559

บาทหลวงดำรัส ลิมาลัย เป็นจิตตาธิการโรงเรียน  บาทหลวง ดร. สุรินทร์ จารย์อุปการะ เป็นอธิการโรงเรียนและผู้จัดการ  และ ดร. สกุณา น้อยมณีวรรณ์ เป็นผู้อำนวยการ จำนวนนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 860 คน ครูชาวไทย 86 คน ครูชาวต่างชาติ 20 คน

บาทหลวงดำรัส ลิมาลัย เป็นจิตตาธิการโรงเรียน บาทหลวง ดร. สุรินทร์ จารย์อุปการะ เป็นอธิการโรงเรียนและผู้จัดการ ดร.สกุณา น้อยมณีวรรณ์ เป็นผู้อำนวยการ จำนวนนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 863 คน ครูชาวไทย 86 คน ครูชาวต่างชาติ 18 คน โรงเรียนรับรางวัล โรงเรียนที่มีผลคะแนนรวม O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ได้รางวัลเหรียญเงินและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รางวัลเหรียญทองแดง ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปีการศึกษา 2559 โครงการส่งเสริมคุณธรรมและวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติรับรางวัล ครูและนักเรียน ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบคุณธรรม 9 ประการ โครงการตามรอยคุณธรรมรัชกาลที่ 9และเทิดพระเกียติรัชกาลที่ 10 จังหวัดราชบุรี ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 17 โรงเรียนต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในการถอดบทเรียนโรงเรียนเอกชนต้นแบบคุณธรรม จริยธรรม 

1

2และในปีนี้ นักเรียนของเราได้ O-NET 100 คะแนนเต็ม

วิชาคณิตศาสตร์ (100 คะแนน)

1.เด็กหญิงกรชนก  วัดแย้ม  ป.6/1

2.เด็กหญิงสิริกร     วีระไวทยะ  ป.6/2

3.เด็กชายกิตติพศ   ตันตระกูล   ป.6/3

4.เด็กชายธนยศ     องค์พิสุทธิ์  ป.6/3

 วิชาภาษาอังกฤษ (100 คะแนน)

1.เด็กหญิงกรชนก  วัดแย้ม  ป.6/1

2.เด็กหญิงสิริกร    วีระไวทยะ  ป.6/2

3.เด็กหญิงณัชชา    กิจเกิดแสง  ป.6/2

4.เด็กชายกิตติพศ   ตันตระกูล  ป.6/3

onet59

ปีการศึกษา 2560

มุขนายก ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงชิตขนนท์ แสงประดับเป็นผู้จัดการและอธิการ บาทหลวงดำรัส ลิมาลัย เป็นจิตตาธิการ และดร.สกุณา น้อยมณีวรรณ์ เป็นผู้อำนวยการ จำนวนนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 880 คน ครูชาวไทย 87 คน ครูชาวต่างชาติ 22 คน โรงเรียนรับรางวัล โรงเรียนที่มีผลคะแนนรวม O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ได้รางวัลเหรียญเงิน มีนักเรียนที่ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 เต็ม จำนวน 2 คน และวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 คน

ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับรางวัลกลุ่มกล้าคุณธรรมโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ในฐานะเครือข่ายเยาวชนที่มีจิตอาสาส่งเสริมศีล 5 และค่านิยมหลัก 12 ประการ จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประจำปีการศึกษา 2560

34

 

โรงเรียนได้ผ่านการประเมินโรงเรียนควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ระดับดีเด่นของจังหวัดราชบุรี 

ประจำปีการศึกษา 2560

และ รางวัลผลการทดสอบ ONET (ปี 2559) คุณภาพระดับเหรียญทองทั้ง 3 ระดับ ของจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2560

5

6

            ในปีนี้ ผู้อำนวยดร.สกุณา น้อยมณีวรรณ์ ได้รับทุนการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาอย่างยั่งยืนเพื่อประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก (CBSEL- China) ณ มณฑลฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่าง 29 ตุลาคม - 27 พฤศจิกายน 2560

 
7

                  ในปีนี้ นักเรียนของเรา นายธีรชัย ระวิวัฒน์ ได้รับการคัดเลือกเป็น เยาวชนคนเก่ง รุ่นที่ 8 ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 25608

เด็กชายวีรสุ  แก้วสัจจา  ได้รับรางวัลลูกที่มีความกตัญญูต่อแม่เป็นอย่างสูงวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 จาก สภาสังคมสงเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

9

ได้ O-NET 100 คะแนนเต็ม

วิชาคณิตศาสตร์ (100 คะแนน)

1.เด็กชายสิรภพ    พุทธานนท์                 ป.6/2

2.เด็กหญิงวิรัญชนา    คามีศักดิ์                ป.6/3    

วิชาภาษาอังกฤษ (100 คะแนน)

1.เด็กหญิงเมธาวี     มีบุญมาก                 ป.6/1   

2.เด็กหญิงณัฐณิชา   ทิมเมือง                  ป.6/1   

3.เด็กหญิงอาชิร์ญาณ์   โสนุช                  ป.6/2  onet60

 

 ปีการศึกษา 2561

ปัจจุบันใช้ชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา” ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ“Darunaratchaburi Witaed Suksa School” ใช้ชื่อย่อ .ร.ศ. (D.R.W.S.) เปิดสอนประเภท สามัญศึกษา (การศึกษาระบบสองภาษา: Bilingual Education) ระดับอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ความจุนักเรียนสูงสุดทั้งโรงเรียน 1,105 คน (ตามใบอนุญาตของโรงเรียน) มีมุขนายก ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงชิตขนนท์ แสงประดับเป็นผู้จัดการและอธิการ บาทหลวงดำรัส ลิมาลัย เป็นจิตตาธิการ และดร.สกุณา น้อยมณีวรรณ์ เป็นผู้อำนวยการ จำนวนนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 913 คน ครูชาวไทย 85 คน ครูชาวต่างชาติ 15 คน ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้กำหนดเป้าหมายการสร้างผู้เรียนทั้งระบบ เป็น Empowering the Next Generation to Advance “เสริมพลัง สร้างผู้เรียนสู่โลกอนาคต” โรงเรียนรับรางวัล โรงเรียนที่มีผลคะแนนรวม O-NET  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561 ได้รางวัลเหรียญเงินมีนักเรียนที่ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 เต็ม จำนวน 4 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รางวัลเหรียญทองแดง

ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ระดับดี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561

10

และการศึกษาขั้นปฐมวัยได้ผ่านการประเมินรอบที่สาม “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2561 - 2565

บ้านนักวิทย์

 

   ในปีนี้ ผู้อำนวย ดร.สกุณา น้อยมณีวรรณ์ ได้รับการคัดเลือกรับรางวัล 100 ปี ครูดีศรีเอกชนประจำปีการศึกษา 2561

11

ครูได้รับรางวัลรางวัลครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น Private School Teacher Award 2019

12

       ในปีนี้ นักเรียนของเรา เด็กชายวีรสุ แก้วสัจจา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 เพื่อค้นหาอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์ จาก สมาชิกภาพ สหภาพ IMC ประจำประเทศไทย INTERNATIONAL MATHEMATICS CONTEST UNION THAILAND SECRETARIAT 2018และ MASTER VERASU KAEWSATJA Grade 4 as BRONZE MEDALIST, 2018 International Mathematics Wizard Challenge Given this on 5 - 6 May 2018 - Jakarta, Indonesia by IMWIC Union

13

ได้ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ (100 คะแนน)

1.เด็กชายณธารธรรม        หมื่นนารายณ์              ป.6/1

2.เด็กชายสิรวิชญ์            ลิมสัมมนาภรณ์             ป.6/1

3.เด็กหญิงพรปวีณ์           เสริมทรัพย์                 ป.6/3

4.เด็กหญิงนันท์ชญาณ์       พชรวิสิฐสกุล               ป.6/3

14

ปีการศึกษา 2562

มุขนายก ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงชิตขนนท์ แสงประดับเป็นผู้จัดการและอธิการ บาทหลวงดำรัส ลิมาลัย เป็นจิตตาธิการ และดร.สกุณา น้อยมณีวรรณ์ เป็นผู้อำนวยการ จำนวนนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 916 คน ครูชาวไทย 89 คน ครูชาวต่างชาติ 16 คน ใน     ปีการศึกษา 2561 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลคะแนนเฉลี่ย O-NET รวมทุกรายวิชา ร้อยละ 62.09 ซึ่งมีนักเรียน ที่ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 เต็ม จำนวน 1 คน วิชาภาษาอังกฤษ 100 เต็ม จำนวน 1 คน นอกจากนั้นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลคะแนนเฉลี่ยรวม O-NET ทุกรายวิชาสูงกว่าระดับประเทศวิชา ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนได้รับรางวัล “โรงเรียนที่มีผลการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET Test) สูงกว่าระดับชาติทุกลุ่มสาระการเรียนรู้   ปีการศึกษา 2561 ทั้งชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6” จากศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี

ในปีนี้ผู้อำนวย ดร.สกุณา น้อยมณีวรรณ์ ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนดีเด่น จังหวัดราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2562

นอกจากนั้น โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา ได้รับเชิญจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการที่สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนการสอนตามโครงการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Thailand 4.0 โดยในครั้งนี้ ดร.สกุณา น้อยมณีรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณราชบุรีวิเทศศึกษาได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนสังกัดการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรีเข้าร่วมเสาวนาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Professional Learning Community : PLC) ด้านแนวคิดการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหรือภาษาที่สอง

2

          ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ระบบสัมผัส ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ และติดตั้งโทรทัศน์ สื่อการเรียนการสอน ติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบ RO ซ่อมแซมระบบท่อระบายน้ำหลังร้านค้าโรงอาหาร ปรับปรุงห้องสุขาภายในอาคารเรียน

1 ผลทดสอบO-NET ปีการศึกษา 2561ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนที่ได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ 100 เต็ม จำนวน 1 คน วิชาภาษาอังกฤษ 100 เต็ม จำนวน 1 คน

o net 2562

 

 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาที่ได้รับโล่เกียรติคุณสถานศึกษาที่มีคุณภาพเชิงประจักษ์ ส่งผลให้นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการสอบO-NET ปีการศึกษา 2562 รายวิชา คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี รับมอบเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563

3

นายชวินทร์ ว่องไววรพงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้รับคัดเลือกเป็นคณะผู้แทนลูกเสือไทย (ความถนัดทางภาษาอังกฤษ) เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ (European Jamboree 2020) ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 25634

 

ปีการศึกษา 2563

         มุขนายก ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นผู้รับใบอนุญาต บาทหลวงชิตขนนท์ แสงประดับเป็นผู้จัดการและอธิการ บาทหลวงดำรัส ลิมาลัย เป็นจิตตาธิการ และดร.สกุณา น้อยมณีวรรณ์ เป็นผู้อำนวยการ จำนวนนักเรียนระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 930 คน ครูชาวไทย 89 คน ครูชาวต่างชาติ 19 คน

           ในปีการศึกษา 2562 การสอบ O-NETในปีการศึกษานี้ กระทรวงศึกษาธิการไม่บังคับให้นักเรียนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของนักเรียนแต่ละคน ดังนั้น ผลการสอบของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลคะแนนเฉลี่ย O-NET รวมทุกรายวิชา ร้อยละ 62.69 ซึ่งมีนักเรียนที่ได้คะแนนวิชาวิชาภาษาอังกฤษ 100 เต็ม จำนวน 1 คน ผลคะแนนเฉลี่ยรวม O-NET  ทุกรายวิชาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา นอกจากนั้น ในปีการศึกษา 2563 สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) ได้รายงานการประเมินภายนอกการตรวจเยี่ยมภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ดังนั้น การรับการประเมินสมศ.รอบ 4 ของโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาจึงได้รับการประเมิน 2 ระยะ คือ ระยะที่1: ตรวจสอบเอกสารการประเมินคุณภาพภายใน (SAR) ผลการประเมินมี 3 ระดับคือ ปรับปรุง พอใช้ ดี สรุปผลการประเมินของโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาระยะที่ 1 ได้ระดับ ดี ส่วนระยะที่ 2 เป็นการตรวจเยี่ยมทาง Online ตามคำร้องขอของสถานศึกษา(เพื่อให้ได้ระดับที่สูงขึ้น (ดีมาก ดีเยี่ยม) จะเป็นการเน้นสถิติ รางวัล ความต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 ปีการศึกษาความสอดคล้องของทั้ง 3 มาตรฐานและการเป็นแบบอย่างที่สามารถเผยแพร่ให้สถานศึกษาอื่นๆสามารถนำไปใช้ได้เป็นหลักสำคัญในการประเมิน สรุปผลการประเมินเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 คือ ระดับปฐมวัย ได้ระดับดีมาก และระดับขั้นพื้นฐาน ได้ระดับดีเยี่ยม    

          ช่วงปีนี้โรงเรียนมีการปรับภูมิทัศน์สนามฟุตบอล ลานดินที่จอดรถ สร้างป้ายชื่อโรงเรียนด้านประตู 1 พร้อมติดตั้งตัวอักษรและไฟส่องสว่าง ติดตั้งเสาไฟระบบโซล่าเซลล์ถนนรอสนามฟุตบอล และเปลี่ยนกระจกบานเกร็ดเป็นหน้าต่างบานกระจกแผ่นตั้งแต่ชั้นที่ 1 ถึง 3

5

ในปีการศึกษา 2562 ผลทดสอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนที่ได้คะแนนวิชาภาษาอังกฤษ 100 เต็ม จำนวน 1 คน

6

สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพสถานศึกษา (องค์การมหาชน) ได้รายงานการประเมินภายนอกการตรวจเยี่ยมภายใต้สถานการณ์ Covid-19.รอบ 4 ของโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษาเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 คือ ระดับปฐมวัย ได้ระดับดีมาก และระดับขั้นพื้นฐาน ได้ระดับดีเยี่ยม  

7

8

ปฏิทินโรงเรียน

กรกฎาคม 2566 /JULY 2023                    

5 ก.ค.66 - ระดับมัธยมศึกษา ไปทัศนศึกษามิวเซียมสยาม

12 ก.ค.66 - ประถมศึกษาปีที่ 3-4

ไปทัศนศึกษาโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์

14 ก.ค.66 - ประถมศึกษาปีที่ 5-6

ไปทัศนศึกษาโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ 

18 ก.ค.66 - อนุบาล 2

ไปทัศนศึกษาศูนย์วิจัยข้าว ราชบุรี
24 ก.ค.66 -กิจกรรมกล้าคุณธรรม

27 ก.ค.66 -กิจกรรมวันเข้าพรรษา
- กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
- กิจกรรมซ้อมอพยพแผ่นดินไหว,สึนามิ
28 ก.ค.66 -หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
31ก.ค.66 - 2 ส.ค.66 -วันหยุดพิเศษ และหยุดวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา

 

สิงหาคม 2566 /AUGUST 2023
5 ส.ค.66 - พิธีรับตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุีรี บิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์  จรัสศรี
7-10 ส.ค.66 -กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
11 ส.ค.66 -กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
14 ส.ค.66 -หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
-ตัวแทนครูเข้าร่วมวางพานพุ่ม
15 ส.ค.66 -เริ่มซ้อมกีฬาสี
17 - 18 ส.ค.66 -ตรวจฟันอนุบาล
21 ส.ค.66 -อนุบาล 3 ไปทัศนศึกษา
21-25 ส.ค.66 -สัปดาห์ STEM
28-30 ส.ค.66 -สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับอนุบาล
30-31 ส.ค.66 -กิจกรรมกล้าคุณธรรม (อบรมคุณธรรม จริยธรรม)ป.1-6

calendar

WEB LINK

ม.6 สอบติด
qa
ASEAN
หนังสือน่าอ่าน
firstbrain
คลังข้อสอบ
สาระน่ารู้

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

สสวท

SFbBox by website

สถิติการเยี่ยมชม

04950831
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
109
486
2046
2046
23025
4950831
Your IP: 3.236.237.61
Server Time: 2023-10-04 10:39:38