Get Adobe Flash player

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก

1.1 มีการพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้

1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้

1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม

1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะความคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้

 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น

2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน

2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์

2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอ

2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ

3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข

3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีเหมาะสมกับวัย

3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

มาตรฐานที่1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ

2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม  

4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

6. มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

 มาตรฐานที่1.2คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

4. สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

มาตรฐานที่ 2.กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

2.1 การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

2.3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

2.5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 3.กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

3.2 ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

3.4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

ปฏิทินโรงเรียน

กุมภาพันธ์ 2566 /FEBRUARY 2023                    

6-7 ก.พ.66 ติว Toeic

8 ก.พ.66 TOEIC Test ม.3-ม.6

10-13 ก.พ.66 ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 (อังกฤษ)

11 ก.พ.66 สอบ O NET ม.6

12 ก.พ.66 สอบ O-NET ม.3

13-17 ก.พ.66 อนุบาล สอบปลายภาคเรียนที่ 2 (ไทย)

15-17 ก.พ.66 ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2

20-24 ก.พ.66 อนุบาล สอบปลายภาคเรียนที่ 2 (อังกฤษ)

23-24 ก.พ.66 ประถม-มัธยม สอบปลายภาคเรียนที่ 2 (อังกฤษ)

28 ก.พ.66 สิ้นสุดการเรียนพิเศษ หลังเลิกเรียน

28 ก.พ.66 มัธยม สอบปลายภาคเรียนที่ 2 (ไทย)

 

มีนาคม 2566 /MARCH 2023
1-3 มี.ค.66
ประถม-มัธยม สอบภาคภาษาไทย ปลายภาคเรียนที่ 2/2565
3 มี.ค.66 บัณฑิตน้อย อ.3
ปัจฉิม ม.6
ปิดภาคเรียนที่ 2/2565


 

calendar

WEB LINK

ม.6 สอบติด
qa
ASEAN
หนังสือน่าอ่าน
firstbrain
คลังข้อสอบ
สาระน่ารู้

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

สสวท

SFbBox by website

สถิติการเยี่ยมชม

04785965
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
142
475
617
47092
24499
4785965
Your IP: 3.239.117.1
Server Time: 2023-03-27 08:02:39