Get Adobe Flash player

ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและอัตลักษณ์ของโรงเรียน

1.1 ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน

1.2 ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงาม และค่านิยมความเป็นไทย

1.3 ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.4 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการทำงานอย่างเป็นระบบตามระบอบประชาธิปไตย

1.5 ปลูกฝังนักเรียนให้มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักเรียนด้านวิชาการเต็มศักยภาพสู่ความเป็นสากล

2.1 มีแผนและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาของชาติ

2.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

2.4 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ ด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และใช้โรงเรียนเป็นฐาน

4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของฝ่ายต่าง ๆ

4.2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน

4.3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

5.1 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และมีบรรยากาศ ความเป็นโรงเรียนคาทอลิก

5.2 จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์และสื่อเพื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและพร้อมใช้

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมโรงเรียนเป็นศูนย์ชุมชนแห่งการเรียนรู้

6.1 ส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

ปฏิทินโรงเรียน

สิงหาคม 2560/AUGUST 2017

11ส.ค.60-จัดงานวันแม่แห่งชาติ 

12ส.ค.60-วันแม่แห่งชาติ 

14ส.ค.60-หยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนม

พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

30-31ส.ค.60-กีฬาสี

 

---------------------------------------------

 

กันยายน 2560/SEPTEMBER 2017

4-8ก.ย.60-สอบวัดผลความสามารถทางดนตรี 1/2560

5-7ก.ย.60-ตรวจฟันอนุบาล

11-15ก.ย.60-ระดับอนุบาลสอบภาคภาษาไทย ปลายภาคเรียนที่ 1/2560

18-22ก.ย.60-ระดับอนุบาลสอบภาคภาษาอังกฤษ ปลายภาคเรียนที่ 1/2560

21ก.ย.60-กิจกรรมวันสันติภาพโลก Peace Day

26ก.ย.60-นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาที่โรงโอ่ง

27-28ก.ย.60-ระดับประถม/มัธยม สอบภาคภาษาอังกฤษ ปลายภาคเรียนที่ 1/2560

29ก.ย.60-ระดับประถม/มัธยม สอบภาคภาษาไทย ปลายภาคเรียนที่ 1/2560

 calendar

WEB LINK

นักเรียน ม.6 ที่สอบได้
การประเมินคุณภาพ
ASEAN
หนังสือน่าอ่าน
firstbrain
คลังข้อสอบ
สาระน่ารู้

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

สสวท

SFbBox by website

สถิติการเยี่ยมชม

01963777
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2515
2822
12381
1908612
60704
119740
1963777
Your IP: 54.80.132.10
Server Time: 2017-10-18 10:55:05