Get Adobe Flash player

ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม

หลักสูตรสถานศึกษาและอัตลักษณ์ของโรงเรียน

1.1 ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน

1.2 ส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงาม และค่านิยมความเป็นไทย

1.3 ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.4 ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการทำงานอย่างเป็นระบบตามระบอบประชาธิปไตย

1.5 ปลูกฝังนักเรียนให้มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนานักเรียนด้านวิชาการเต็มศักยภาพสู่ความเป็นสากล

2.1 มีแผนและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษาของชาติ

2.2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี และการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

2.4 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านวิชาการ ด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

3.1 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และใช้โรงเรียนเป็นฐาน

4.1 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของฝ่ายต่าง ๆ

4.2 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน

4.3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ

5.1 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้และมีบรรยากาศ ความเป็นโรงเรียนคาทอลิก

5.2 จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์และสื่อเพื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอและพร้อมใช้

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมโรงเรียนเป็นศูนย์ชุมชนแห่งการเรียนรู้

6.1 ส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

ปฏิทินโรงเรียน

พฤศจิกายน2560/NOVEMBER 2017

3พ.ย.60-วันลอยกระทง/จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทง

8พ.ย.60-เจ้าหน้าที่ตำรวจอบรมให้ความรู้นักเรียน อ.1- อ.3 

9พ.ย.60-กิจกรรมโครงการธารน้ำใจ

9-10พ.ย.60-เข้าค่ายลูกเสือ ป.5 – ม.3 Scout camp (Gr.5-9)

14พ.ย.60-ทัศนศึกษาวัดขนอนหนังใหญ่ อนุบาล 3

21พ.ย.60-English Day Kindergarten,Gr.1-4

22-24พ.ย.60-English camp Gr.5-12

25พ.ย.60-วันมหาธีรราชเจ้า

27-28 พ.ย.60-แข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 

---------------------------------------------

ธันวาคม 2560 / DECEMBER 2017

4ธ.ค.60-กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

5ธ.ค.60-วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9

6-8ธ.ค.60-Smart Kids อนุบาล

10ธ.ค.60-วันรัฐธรรมนูญ

11ธ.ค.60-หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

16ธ.ค.60-ชุมนุมครูคำสอน

19-20ธ.ค.60-สอบภาคภาษาอังกฤษ กลางภาคเรียนที่ 2/2560

21ธ.ค.60-จัดกิจกรรมคริสต์มาสภายในโรงเรียน

22ธ.ค.60-2 ม.ค.61-หยุดเรียน Christmas and New Year Break

calendar

WEB LINK

นักเรียน ม.6 ที่สอบได้
การประเมินคุณภาพ
ASEAN
หนังสือน่าอ่าน
firstbrain
คลังข้อสอบ
สาระน่ารู้

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

สสวท

SFbBox by website

สถิติการเยี่ยมชม

02170851
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2492
4813
13247
2114577
46423
107469
2170851
Your IP: 54.227.126.69
Server Time: 2017-12-13 16:41:31