Get Adobe Flash player

 

 

 

 

การจัดการเรียนการสอน

            ด้านการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนได้กำหนดนโยบายให้แต่ละระดับชั้นดำเนินการ ดังนี้

ระดับอนุบาล 1- 3

การจัดสิ่งแวดล้อมพื้นฐานทางการศึกษาในระดับนี้ มีเป้าหมายให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน และได้รับการอบรมให้มีพื้นฐานเบื้องต้น เพื่อหล่อหลอมให้เกิดพัฒนาการและความเจริญงอกงามทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ รวมทั้งมีพัฒนาการการพูดภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนอบรมเพื่อให้เกิดอุปนิสัยที่ดีงาม และสามารถช่วยตัวเองได้ ซึ่งโรงเรียนตระหนักอยู่เสมอว่าผู้เรียนจัดเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศ และการศึกษาในระดับนี้ เป็นระดับที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นการศึกษาที่ผู้เรียนอยู่ในช่วงของพัฒนาการด้านการเจริญเติบโต การเรียนรู้ซึ่งต้องได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมตามวัยของผู้เรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-3 

            โรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะขบวนการในการหาข้อมูล โดยนักเรียนจะสามารถระบุที่มา รวบรวม แบ่งแยก จัดประเภท จัดลำดับ เปรียบเทียบและวิเคราะห์ข้อมูลได้ เรียนรู้ทักษะการคิดอย่างมีเหตุผล  ทักษะนี้จะช่วยให้นักเรียนมีความสามารถในการแสดงเหตุผล แสดงความคิดเห็น ใช้ข้อมูลเพื่อสรุปหาความถูกต้อง รู้จักใช้ภาษาได้อย่างแม่นยำ รู้จักพิสูจน์เหตุผลของการคิดและการตัดสินใจเรียนรู้ทักษะในการซักถามคำถามที่เกี่ยวข้อง ตั้งข้อสงสัย และให้คำจำกัดความเกี่ยวกับปัญหาต่างๆได้ รู้จักวางแผนในการทำสิ่งต่างๆ รู้จักการค้นคว้า และสามารถคาดคะเนผลลัพธ์  สามารถคาดคะเนล่วงหน้า และสามารถอธิบาย รู้จักทดสอบบทสรุปและปรับปรุงความคิดอ่าน เกิดอุปนิสัยให้เป็นผู้ที่มีทักษะในการประเมิน ในการตีความสิ่งที่อ่าน สิ่งที่ได้ยิน และสิ่งที่กระทำ เพื่อนำมาประมวลให้เกิดความคิด และเกิดพัฒนาการในการสรุปได้ด้วยความมั่นใจและมีเหตุมีผลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรในระดับนี้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดการเรียนที่เป็นการวางพื้นฐานทักษะทางด้านภาษา คณิตศาสตร์ การสื่อสารและการวิเคราะห์ ทักษะการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ารวมไปจนถึงการประพฤติและปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมตามบรรทัดฐานที่สังคมคาดหวัง

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

 โรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาทักษะพื้นฐานที่นักเรียนเรียนรู้มาแล้ว  ซึ่งการจัดการศึกษาในระดับนี้  นักเรียนยังคงได้รับการฝึกฝนพื้นฐานทักษะทางด้านภาษา ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ และความสามารถ ใช้ทฤษฎีในการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นรายละเอียดของสิ่งต่างๆ รวมทั้งการกระทำและความคิดที่มาจากเรื่องนั้นๆจนสามารถ นำความรู้ที่เรียนรู้แล้วมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ใหม่ และเรื่องอื่นๆ ที่แตกต่างออกไป พร้อมทั้งสามารถตีความ ตัวเลข และข้อมูลข่าวสารต่างๆ แสดงความคิดเห็นได้อย่างมีเหตุผล และมีการคิดอย่างลึกซึ้งแสดงออกถึงความเข้าใจในสถานการณ์และโลกทัศน์ของผู้อื่น โดยการตระหนักถึงลักษณะความสามารถทางสติปัญญาของตนที่แตกต่างจากผู้อื่น และเข้าใจถึงสิ่งที่จะต้องพัฒนาต่อไป

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 

 โรงเรียนยังคงมุ่งเน้นพัฒนาทักษะที่นักเรียนได้เรียนมาแล้ว และนักเรียนจะได้รับการฝึกฝนการฝึกฝนทักษะทางด้านภาษา และมีทักษะในการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการใช้เหตุผล ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนในระดับนี้สามารถขยายความคิดเห็นได้ เสนอแนะสมมุติฐาน สามารถใช้วิจารณญาณ และสามารถแสวงหาผลสัมฤทธิ์ให้เกิดขึ้น โดยใช้นวัตกรรมต่างๆ และใช้การค้นคว้าเป็นเครื่องมือ แก้ปัญหาและรู้จักการทำงานร่วมกันในกลุ่มเพื่อนที่เป็นไปด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกัน  เคารพกฎระเบียบของโรงเรียนและระดับประเทศ

ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 

             โรงเรียนยังคงมุ่งเน้นพัฒนาทักษะทางด้านภาษา และมีทักษะในการสื่อสารต่างๆที่ได้เรียนรู้มาแล้วเพิ่มเติมและต่อเนื่อง  สิ่งสำคัญที่เพิ่มเติมในระดับนี้ ได้แก่ การหล่อหลอมนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์  นักเรียนจะมีความรู้และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน แก้ไขปัญหาได้โดยใช้ขบวนการคิดที่เป็นการตรวจสอบและค้นคว้า มีความคิดอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในด้านความเชื่อและผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังเป็นผู้รู้สาเหตุของการกระทำของตนเอง ตลอดจนรู้จักการปฏิบัติตนเองต่อผู้อื่น และการใช้ชีวิตที่มีจริยธรรม ถ่ายทอดความคิดได้อย่างแม่นยำ และรู้จักฟังอย่างตั้งใจในการสรุปประเด็นความคิดที่เกิดจากการปรึกษาหารือระหว่างกัน แก้ไขความเครียดของตนเองได้  โดยให้ถือว่าปัญหาเป็นการท้าทาย มีความสัมพันธ์ที่ดีงาม กับครอบครัวของตนเองกับบิดา มารดา พี่น้องทั้งหญิงและชาย ตลอดจนสมาชิกในครอบครัว

 

 

 

ปฏิทินโรงเรียน

กรกฎาคม 2566 /JULY 2023                    

5 ก.ค.66 - ระดับมัธยมศึกษา ไปทัศนศึกษามิวเซียมสยาม

12 ก.ค.66 - ประถมศึกษาปีที่ 3-4

ไปทัศนศึกษาโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์

14 ก.ค.66 - ประถมศึกษาปีที่ 5-6

ไปทัศนศึกษาโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์ 

18 ก.ค.66 - อนุบาล 2

ไปทัศนศึกษาศูนย์วิจัยข้าว ราชบุรี
24 ก.ค.66 -กิจกรรมกล้าคุณธรรม

27 ก.ค.66 -กิจกรรมวันเข้าพรรษา
- กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
- กิจกรรมซ้อมอพยพแผ่นดินไหว,สึนามิ
28 ก.ค.66 -หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
31ก.ค.66 - 2 ส.ค.66 -วันหยุดพิเศษ และหยุดวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา

 

สิงหาคม 2566 /AUGUST 2023
5 ส.ค.66 - พิธีรับตำแหน่งประมุขสังฆมณฑลราชบุีรี บิชอป ซิลวีโอ สิริพงษ์  จรัสศรี
7-10 ส.ค.66 -กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน
11 ส.ค.66 -กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
14 ส.ค.66 -หยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
-ตัวแทนครูเข้าร่วมวางพานพุ่ม
15 ส.ค.66 -เริ่มซ้อมกีฬาสี
17 - 18 ส.ค.66 -ตรวจฟันอนุบาล
21 ส.ค.66 -อนุบาล 3 ไปทัศนศึกษา
21-25 ส.ค.66 -สัปดาห์ STEM
28-30 ส.ค.66 -สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับอนุบาล
30-31 ส.ค.66 -กิจกรรมกล้าคุณธรรม (อบรมคุณธรรม จริยธรรม)ป.1-6

calendar

WEB LINK

ม.6 สอบติด
qa
ASEAN
หนังสือน่าอ่าน
firstbrain
คลังข้อสอบ
สาระน่ารู้

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

สสวท

SFbBox by website

สถิติการเยี่ยมชม

04950795
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
73
486
2010
2010
23025
4950795
Your IP: 3.236.237.61
Server Time: 2023-10-04 09:29:58