Get Adobe Flash player

โครงสร้างการบริหารจัดการ

            โรงเรียนได้จัดรูปแบบและโครงสร้างการบริหารเป็น 5 กลุ่มงาน คือกลุ่มงานบริหารวิชาการ กลุ่มงานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กลุ่มงานกิจกรรมและกลุ่มงานจิตตาภิบาล

1. กลุ่มงานบริหารวิชาการ 

                        งานวิชาการถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารงานโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และได้รับการพัฒนา เต็มตามศักยภาพจนสามารถพัฒนาชีวิตอย่างมีคุณค่าครบทุกด้าน ตามแนวหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นฝ่ายวิชาการจึงมุ่งพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งระเบียบวิธีการวัดและประเมินผล ตลอดจนปัจจัยแวดล้อมอื่นๆที่มีการประสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างการเรียนการสอน การทำวิจัยในชั้นเรียน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีความเป็นสากลและความเป็นผู้นำวิชาการรวมทั้งมีทักษะที่จำเป็นในการดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

           

                        มุ่งพัฒนางานด้านสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ วัสดุ-ครุภัณฑ์ และสื่อการเรียนการสอน ให้เพียงพอ พร้อมใช้ และเกิดประโยชน์สูงสุด และมุ่งส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการประกันคุณภาพภายในให้มีคุณภาพตรงตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กำหนด

2. กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

                        มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความขยัน ทุ่มเท และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตวิญญาณความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพ

3. กลุ่มงานบริหารงานงบประมาณ

                        มุ่งพัฒนางานเกี่ยวกับงานบริหารงบประมาณ กำหนดนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงาน ควบคุมงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผลงานประสานงานกับฝ่ายต่างๆในโรงเรียนเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เกี่ยวกับงานการเงิน-การบัญชี พัสดุและสินทรัพย์ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

4.  กลุ่มงานบริหารทั่วไป

            มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเป็นเยาวชนที่ดีรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีระเบียบวินัยในตนเอง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม รักขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยมความเป็นไทย มีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีภาวะผู้นำ มีความเสียสละ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่นและสังคม รวมทั้งมีทักษะในการแก้ปัญหาด้วยสันติวิธีและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

5. กลุ่มงานจิตตาภิบาล

            มุ่งส่งเสริมฟื้นฟูชีวิตศาสนิกชนที่ดีของนักเรียน และจัดกิจกรรมปลูกฝังด้านจิตใจให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ที่มีจิตใจที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ความรัก ความเมตตา ความซื่อตรง มีจิตอาสา เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น พร้อมทั้งคนดี มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปฏิทินโรงเรียน

พฤศจิกายน2560/NOVEMBER 2017

3พ.ย.60-วันลอยกระทง/จัดกิจกรรมงานวันลอยกระทง

8พ.ย.60-เจ้าหน้าที่ตำรวจอบรมให้ความรู้นักเรียน อ.1- อ.3 

9พ.ย.60-กิจกรรมโครงการธารน้ำใจ

9-10พ.ย.60-เข้าค่ายลูกเสือ ป.5 – ม.3 Scout camp (Gr.5-9)

14พ.ย.60-ทัศนศึกษาวัดขนอนหนังใหญ่ อนุบาล 3

21พ.ย.60-English Day Kindergarten,Gr.1-4

22-24พ.ย.60-English camp Gr.5-12

25พ.ย.60-วันมหาธีรราชเจ้า

27-28 พ.ย.60-แข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 

---------------------------------------------

ธันวาคม 2560 / DECEMBER 2017

4ธ.ค.60-กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

5ธ.ค.60-วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.9

6-8ธ.ค.60-Smart Kids อนุบาล

10ธ.ค.60-วันรัฐธรรมนูญ

11ธ.ค.60-หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

16ธ.ค.60-ชุมนุมครูคำสอน

19-20ธ.ค.60-สอบภาคภาษาอังกฤษ กลางภาคเรียนที่ 2/2560

21ธ.ค.60-จัดกิจกรรมคริสต์มาสภายในโรงเรียน

22ธ.ค.60-2 ม.ค.61-หยุดเรียน Christmas and New Year Break

calendar

WEB LINK

นักเรียน ม.6 ที่สอบได้
การประเมินคุณภาพ
ASEAN
หนังสือน่าอ่าน
firstbrain
คลังข้อสอบ
สาระน่ารู้

โรงเรียนดรุณาราชบุรี

สสวท

SFbBox by website

สถิติการเยี่ยมชม

02170841
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
2482
4813
13237
2114577
46413
107469
2170841
Your IP: 54.227.126.69
Server Time: 2017-12-13 16:38:56